President Benigno S. Aquino III’s Lenten Message 2016
Rizal Ceremonial Hall, Malacañang
23 March 2016
 
Mga minamahal kong kababayan: Panahon ng pagninilay ang Semana Santa. Sa mga sandaling ito, nagbabalik-tanaw tayo sa buod ng ating kaligtasan.

Bunsod ng pagmamahal sa ating lahat, at sa Diyos Ama, nagsakatawang-tao si Hesukristo, at kusang-loob na tinanggap ang pahirap, upang isalba tayong lahat sa kasalanan. Samakatwid: Pag-ibig ang dumaig sa mga hamong hinarap ng sanlibutan.

Maaalala natin: Sa Hardin sa Gethsemani, alam ni Hesus ang lahat ng Kanyang haharapin. Alam Niyang pagtataksilan Siya ng isa Niyang kasamahan. Alam Niyang dadaan Siya sa hagupit ng latigo, sa hapdi ng koronang tinik, at sa sakit ng mga pako sa kamay at paa. Ito nga ang dahilan kung bakit sa aklat ng Mateo, Kapitulo 26, Bersikulo 39, nanalangin siya sa Diyos Ama, at sinabing: “Ama ko, kung maaari po, ilayo Ninyo sa Akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi ang kalooban Ko, kundi ang kalooban Ninyo ang mangyari.”

Inulit pa ni Hesukristo ang Kanyang pag-aalay sa sarili sa aklat ng Mateo, Kapitulo 26, Bersikulo 42, at sinabing: “Ama ko, kung hindi maaaring maalis ang kopang ito, malibang inumin Ko, mangyari nawa ang Inyong kalooban.”

Kung tutuusin, bilang bugtong na Anak ng Diyos, puwede namang iniwasan na lang Niya ang lahat ng mga pasakit. Ngunit batid ni Hesukristo ang Kanyang dakilang misyon. Bukal sa puso Niyang inialay ang sarili para matupad ang kalooban ng Diyos. Ang pagmamahal na ipinamalas Niya ang naging tulay sa ating kaligtasan.

Wala nga pong hihigit sa ehemplo ng sakripisyo at pagmamahal kundi ang buhay ni Hesukristo. Kung ang ating Panginoon mismo ay handang ibigay ang sarili sa karaniwang tao, di ba’t mas handa dapat tayong kumilos para sa kapakanan ng ating kapwa?

Ayon nga sa Aklat ni Juan, Kapitulo 13, Bersikulo 34 hanggang 35, inutos ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo’y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo’y mga alagad ko.

Marami na nga pong pagkakataon kung saan masasabi nating nasundan natin ang yapak ni Hesukristo—kung saan, sa pagmamahal natin sa kapwa, naipaglaban natin ang tama, at naiwaksi ang mali; naisulong natin ang pag-angat nang walang maiiwan, lalo na ang mga nasa laylayan.

Sa pag-ibig natin sa kapwa alinsunod sa aral ng Panginoon, buong-loob nating isinulong ang Daang Matuwid. Nilabanan natin ang korupsyon at kahirapan, upang maipamana ang mas maliwanag na bukas sa mga susunod na salinlahi.

Sa pag-ikot po natin sa bansa, harapan kong nakikita ang layo ng ating narating kumpara sa ating dinatnan. Napakasarap pong gunitain ang dami ng ating napagtagumpayan, nang halos walang dagdag na pabigat sa bawat isang naki-ambag.

Ang panalangin ko: Lalo pa nating paigtingin ang pagmamahal sa kapwa, at lagi tayong pumanig sa tama at makatwiran. Sa ating pagkakaisa at pagsunod sa ehemplo ni Hesukristo, makakamit natin ang lahat ng ating minimithi.

Isang mapagnilay na Semana Santa po sa ating lahat.