Other Government Release

DAR Accelerates Land Distribution in the First Year of PBBM Administration


Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III reported before the House Committee on Appropriations budget hearing on August 17, 2022 that in the first year of this administration,  the DAR distributed a total of 71,360  titles  covering 85,853 hectares to 68,427 farmer beneficiaries. Of these, some 49, 484 titles covering 43, 623 hectares were distributed to 43, 623 farmer beneficiaries from January to July 7, 2023.

From January to December 2022, under the previous DAR administration , only 2,343 titles covering 2,159 hectares were distributed to 3, 393 farmers. Under the present administration, within a comparable period, from July to December, 2022, the numbers soared to 6, 736 titles covering 8,991 hectares distributed to 6,945 beneficiaries.

The Secretary specifically cited the record breaking performance on the distribution of e-titles under the project Support to Parcelization of Lands for Individual Titling (SPLIT) which parcelizes lands under collective certificates of land ownership awards (CCLOAs) to have specific areas titled to individual farmers.

A whopping 1,6275% increase was noted from January to July 2023 with a total of 33,654 e-titles covering 46, 241 hectares given to 29,320 ARBs compared to only 2,343 titles covering 3, 393 hectares distributed to 2, 159 beneficiaries from March 2021, to June 2022 under the previous administration.

Estrella said that the SPLIT land distribution performance for the first 7 months of 2023 is outstanding compared to the cumulative 22 months overall land distribution accomplishments from March 2021 to December of 2022.

“The DAR is bent on distributing the remaining target at least 30,000 titles more for this year to complete its target for 2023 to distribute a total of at least 80,000 titles to our ARBs nationwide,” Estralla said.

Solons lauded the performance of the DAR and expressed support  for the move  to increase the 2024 budget of the DAR which only amounted to P9.392-billion  from P 16 B 1n 2023. The solons noted that the proposed 2024 budget is insufficient to finance its three major program thrusts in 2024 namely accelerated  land distribution, swifter agrarian justice delivery and strategic provision of broader support services to farmers.

The DAR’s P9.392.29-billion proposed budget is 40.74 percent or P6.457.241-billion lower than its 2023 appropriation of P15.850.2-billion.

Estrella also cited the major performance milestones of the DAR in the first year of this administration which include the signing of Republic Act No. 11953 or the New Agrarian Reform Emancipation Act which condones all the unpaid amortizations of the agrarian debt, including interest and surcharges, if any.

Under the said law, the government also assumes the obligation of 10,201 ARBs tilling 11, 531.24 hectares of land to pay the remaining balance of the direct compensation due the concerned landowners under the Voluntary Land Transfer (VLT) or the Direct Payment Scheme (DPS) amounting to P 206,247,776.41 million.

###

DAR Pinabilis ang Pamamahagi ng Lupa sa Unang Taon ng Administrasyon ni PBBM

Iniulat ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III sa harap ng House Committee on Appropriations budget hearing noong Agosto 17, 2022 na sa unang taon ng administrasyong ito, ang DAR ay nakapamahagi ng kabuuang 71,360 titulo na sumasaklaw sa 85,853 ektarya sa 68,427 na benepisyaryo ng magsasaka. Sa kabuuang ito, may 49, 484 na titulo na sumasaklaw sa 43, 623 ektarya ang naipamahagi sa 43, 623 na magsasakang benepisyaryo mula Enero hanggang Hulyo 7, 2023.

Mula Enero hanggang Disyembre 2022, sa ilalim ng nakaraang administrasyon ng DAR, 2,343 lamang ang mga titulo na sumasaklaw sa 2,159 ektarya ang naipamahagi sa 3, 393 magsasaka. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, na maihahambing sa parehong panahon, mula Hulyo hanggang Disyembre, 2022, ang bilang ay tumaas sa 6, 736 na mga titulo na sumasaklaw sa 8,991 ektarya na ipinamahagi sa 6,945 na benepisyaryo.

Partikular na binanggit ng Kalihim ang record breaking performance sa pamamahagi ng mga e-title sa ilalim ng proyektong Support to Parcelization of Lands for Individual Titling (SPLIT) na naghati-hati ng mga lupain sa ilalim ng collective certificates of land ownership awards (CCLOAs) upang ang mga magsasaka ay magkaroon ng mga partikular na lugar at indibidwal na titulo.

Isang napakalaking 1,6275% na pagtaas ang naitala mula Enero hanggang Hulyo 2023 na may kabuuang 33,654 e-titles na sumasaklaw sa 46, 241 ektarya na ibinigay sa 29,320 ARBs kumpara sa 2,343 lamang na titulo na sumasaklaw sa 3, 393 ektarya na naipamahagi sa 2,159 na mga benepisyaryo mula Marso 2021 hanggang Hunyo 2022 sa ilalim ng nakaraang administrasyon.

Sinabi ni Estrella na ang SPLIT land distribution performance para sa unang 7 buwan ng 2023 ay napakataas kumpara sa pinagsama-samang 22 buwan na kabuuang mga nagawa sa pamamahagi ng lupa mula Marso 2021 hanggang Disyembre ng 2022.

“Nakatakdang ipamahagi ng DAR ang natitirang target ng hindi bababa sa 30,000 na mga titulo para sa taong ito upang makumpleto ang target nito para sa 2023 upang maipamahagi ang kabuuang 80,000 mga titulo sa ating mga ARB sa buong bansa,” ani Estrella.

Pinuri ng mga mambabatas ang mga nagawa ng DAR at nagpahayag ng suporta sa hakbang na taasan ang 2024 budget ng DAR na umabot lamang sa P9.392-bilyon mula sa P 16 B 1n 2023. Napansin ng mga solons na ang panukalang 2024 budget ay hindi sapat para matustusan ang tatlong pangunahing programang itinulak noong 2024 na ang pinabilis na pamamahagi ng lupa, mas mabilis na paghahatid ng hustisyang agraryo at estratehikong pagkakaloob ng mas malawak na suportang serbisyo para sa mga magsasaka.

Ang P9.392.29-billion na proposed budget ng DAR ay 40.74 percent o P6.457.241-billion na mas mababa kaysa sa 2023 appropriation nito na P15.850.2-billion.

Binanggit din ni Estrella ang major performance milestones ng DAR sa unang taon ng administrasyong ito na kinabibilangan ng paglagda sa Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Reform Emancipation Act na nagbubura sa lahat ng hindi nabayarang amortisasyon ng mga utang pang-agraryong, kabilang ang interes at surcharges, kung mayroon man.

Sa ilalim ng nasabing batas, inaako rin ng gobyerno ang obligasyon ng 10,201 ARBs na nagsasaka sa 11, 531.24 ektarya ng lupa upang bayaran ang natitirang balanse ng direktang kompensasyon na dapat bayaran sa mga kinauukulang may-ari ng lupa sa ilalim ng Voluntary Land Transfer (VLT) o Direct Payment Scheme (DPS) na nagkakahalaga ng P 206,247,776.41 milyon.

###